VOLOSKO OPATIJA SMJEŠTAJ
UPITI
KONTAKT

TURISTIČKA AGENCIJA
VOLOSKO

 

OPĆI UVJETI PRUŽANJA
USLUGA SMJEŠTAJA

 

 

Povratak

 

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

1. Opće odredbe

Opći uvjeti pružanja usluga smještaja sastavni su dio Ugovora Turističke agencije Volosko (u daljnjem tekstu agencije), kao ovlaštenog posrednika i turista (u daljnjem tekstu gost ), koji prihvaća ponuđeni i odabrani smještaj. Sve što je navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za agenciju. Opći uvjeti pružanja usluga smještaja su objavljeni na Internet stranici Turističke agencije Volosko.

Agencija se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, agencija je prikupila od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Turističke agencije Volosko, agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela internet stranice.

2. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.

Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.

Ako gost nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku ili na internet stranici. Ako je moguće, agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev gosta za smještajem ( komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

3. Sadržaj i cijena smještaja

Valuta naplate je kuna. Cijene u Eurima su samo informativne i podložne su promjenama tečaja.

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.

Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima, te se obračunavaju u kunama po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna - uplate. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su platili akontaciju.

4. Prijave za rezervaciju

Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na internet stranici agencije. Prilikom prijave gost je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže a odnose se na gosta kao i na osobe koje prijavljuje za smještaj. Agencija ne preuzima odgovornost za neistinitost ili nepotpunost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka ili nepotpunih podataka agencija zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.

5. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija je dužna pružiti gostu sve relevantne informacije rezervirane smještajne jedinice, te ga upućuje na opće uvjete smještaja. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, a svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 % ukupne cijene, kao i administrativne troškove rezervacije, a ostatak iznosa plaća se direktno pružaocu usluge na dan dolaska u rezerviranu smještajnu jedinicu. Za boravak kraći od 4 dana, potrebno je unaprijed uplatiti ukupan iznos cijene. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun agencije. Nakon primitka avansa za izabranu smještajnu jedinicu , putniku će biti proslijeđen vaučer sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji smještajne jedinice. Gost je dužan, prilikom dolaska u smještajnu jedinicu, vaučer predati vlasniku, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučeru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta. Domaće životinje mogu boraviti u smještajnoj jedinici samo uz prethodni dogovor i ako su navedene u vaučeru i samo u broju navedenom u vaučeru. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.

6. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje, bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.

Ukoliko gost uplati rezervaciju koju agencija ne može ispuniti ( npr.zbog pogrešne ponude) gostu se nudi alternativa.

Ukoliko je agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku, a ako je alternativa jeftinija agencija vraća gostu razliku u cijeni.

Agencija je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

7. Pravo putnika na promjene i otkaz

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge.

U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.


1. Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura

2. Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

3. Za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije

4. Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

5. Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

6. Za otkaz rezervacije nakon početka korištenja, ili ako se gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 25 Eura manipulativnih troškova.


Ukoliko gost mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog gosta/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom korisnika usluge. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do 22 sata na dan početka pružanja usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

8. Obveza agencije

Agencija je dužna brinuti se o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve dogovorene i uplaćene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja dogovorenih usluga ili dijela usluga.

9. Obveze gosta

Gost je obvezan:

- prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti vaučer sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

- prilikom dolaska, pružatelju usluge, staviti na raspolaganje putne isprave svih gostiju, kako bi mu omogućio, njihovu, zakonom reguliranu prijavu.

- prijaviti eventualne štete, koje je zatekao prilikom svog dolaska, vlasniku smještajne jedinice u roku od 24 sata

- na primjereno korištenje smještajne jedinice , te se obvezuje ne činiti štetu na opremi i stvarima.

- pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri.

- ne ostavljati kućne ljubimce same u smještajnoj jedinici

- napustiti smještajni objekt do 10 sati dana odlaska, te uredno predati ključeve vlasniku objekta

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

10. Rješavanje prigovora

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovore podnosi zasebno.

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine, eventualne buke zbog održavanja koncerata, manifestacija, proslava i sl.).

11. Nadležnost suda

Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Opatiji, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

Opatija, 01. 05. 2008.
Opatija apartments - Tourist agency Volosko © 2007 - Privacy Policy
Hrvatski English Početna